Školní jídelna

Jídelna ZŠ Týnská

Informace k přihláškám a odhláškám obědů:

  • Odhlášky nebo přihlášky vždy den předem do 13 hodin. Na pozdější již nebude brán zřetel.
  • Oběd pro cizí strávníky mimo jídelnu a v první den nemoci se vydává od 11.00 do 11.30 hod. a pouze v případě, že nebyla možnost oběd odhlásit (např. první den nemoci). Jinak je oběd považován jako cizí a také se tak platí.
Obědy pro žáky naší školy: do 10 let 22,- Kč
  11 - 14 let 24,- Kč
  15 let a více 26,- Kč

Jana Klubalová - vedoucí ŠJ
tel. 568 827 753

klubalova@zstynska.cz

Administrátor

30. 8. 2016 11:25

Vnitřní řád školní jídelny

Zásady provozu
Provoz ŠJ se řídí především Zákonem 49/2009, (tzv. Školským zákonem 561/2004), vyhláškou o školním stravování č. 107/2005, vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 602/2006 ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce v budově školní jídelny a na internetových stránkách školy.

Provoz ŠJ       

Pracovní doba:   06:00 – 14:00
Výdejní doba:    
  obědy do jídlonosičů: 11:00 - 11:30
  výdej obědů: 11:45 - 14:00

Odběr stravy
Obědy odebrané do jídlonosičů jsou určeny dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 137/2004 k přímé spotřebě. Nevyzvednutá strava propadá a neposkytuje se za ni žádná náhrada.
Výše stravného je určena předpisem vedoucí jídelny. Případná změna je oznámena předem ve školách a na viditelném místě v jídelně.
V souladu s prováděcí vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 jsou rozděleny věkové kategorie strávníků (do vyšší kategorie jsou žáci zařazeni, pokud v příslušném školním roce dosáhnou daného věku) a platby za oběd následovně:

I. skupina    7 až 10 let  22,- Kč
II. skupina    11 až 14 let 24,- Kč
III. skupina    15 let a více 26,- Kč
IV. skupina dospělí cizí strávníci 53,- Kč
V. skupina zaměstnanci školy 26,- Kč + příspěvek zaměstnavatele

Ve školní jídelně se připravují obědy pro žáky a zaměstnance školy a také pro externí strávníky v rámci VHČ.
Žáci a zaměstnanci školy konzumují oběd v jídelně.
Oběd do jídlonosiče je vydán pouze první den nemoci, nebo pokud si strávník nestačil oběd odhlásit. V případě nepřítomnosti žáka ve škole je  POVINNOSTÍ  RODIČŮ zajistit odhlášení stravy. Žák má nárok na oběd za cenu potravin pouze, je-li ve škole, nebo první den nemoci. Pokud je žák neodhlášen po dobu nepřítomnosti ve škole, může mu být naúčtována dle zákona  561/2005 Sb. a vyhlášky 107/2005 Sb. plná cena i za propadlé obědy.
Přihlášky a odhlášky obědů se přijímají den předem telefonicky do 14:00 hod. na telefonním čísle 568 827 753 (záznamník), nebo na e-mail: klubalova@zstynska.cz .
Oběd se vydá po přečtení platné karty. Karta na stravování platí neomezeně až do zničení nebo ztráty. Všichni strávníci, kromě hotově platících, jsou tedy neustále přihlášeni. Je proto nutné každou změnu nahlásit, a to především odhlášku oběda!

Platba stravného
Stravné se platí formou inkasa ze sporožira nebo jiných bankovních účtů zpětně za uzavřený měsíc nebo hotovostní platbou předem, nejpozději však do 17 dne příslušného kalendářního měsíce. Při platbě inkasem je zapotřebí přinést svolení k inkasu příslušného peněžitého ústavu. Při vyplňování formuláře prosím nezadávejte variabilní symbol.
Způsob úhrady přes bankovní účet
Pro majitele účtu u České spořitelny platí inkasní účet (sporožiro): 100138111/0800
Pro strávníky u jiných bank platí následující číslo účtu: 6617250277/0100
Po tomto datu bude další výdej obědů zablokován až do vyrovnání dluhu. Blokace obědů se týká i neprovedeného inkasa a jeho neuhrazení do data určeného od vedoucí jídelny, zpravidla do 3 dnů po upozornění. Pokud bude inkasní platba opakovaně neuhrazena, nebude strávníkovi umožněno se nadále stravovat ve školní jídelně.
Jídelna si vyhrazuje právo vyloučit strávníka pro opakované porušování řádu ze stravování.
Strávníci platící převodem jsou automaticky přihlášeni po celou dobu docházky na ZŠ. V září mají nahlášen oběd již první den zahájení školního roku!

Dozory v jídelně
Dohled nad nezletilými žáky na jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitele školy.
Žáci mají za povinnost odnášet použité nádobí a uklidit po sobě nepořádek.
Žáci docházející do školní jídelny dodržují pravidla společenského chování.
Během výdeje obědů zajišťují mimořádný úklid jídelny provozní pracovníci. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka nebo rozbitý talíř apod.) upozorní dozor okamžitě pracovnici provozu školní jídelny, nebo přímo vedoucí školní jídelny.

Dotazy, připomínky
Dotazy, připomínky či případné problémy řešte ihned v kanceláři školní jídelny přímo s vedoucí.

Závěrečná ustanovení
Platnost vnitřního řádu školní jídelny začíná s účinností od 01. 01. 2015

V Třebíči dne: 05. 12. 2014
Jana Klubalová
Vedoucí školní jídelny, ZŠ Týnská

Administrátor

10. 3. 2016 12:34