Projekt Inkluzívní vzdělávání ZŠ Týnská
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001220

Od 1.2.2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

  • činnost školního speciálního pedagoga
  • vzdělávání pedagogických pracovníků
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Administrátor

27. 2. 2017 16:36

Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

V rámci grantů Kraje Vysočina jsme získali dotaci PRO 1368.0095 ve výši 38.620 Kč. Peníze byly určeny na zakoupení 70 ks stavebnic ROTO. Projekt podpoří v souladu s naším školním vzdělávacím programem rozvoj pracovních schopností a dovedností žáků 3. tříd. Děti budou ve třídě pracovat nejen podle metodických listů zpracovaných KÚ. Zdokonalí si jemnou motoriku a zručnost a rozvinou svou fantazii jak v hodinách předmětu Člověk a práce, tak i v ostatních vyučovaných předmětech.

Administrátor

17. 12. 2015 14:59

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V letošním školním roce 2015/16 jsme pokračovali v čerpání peněz z EU. Byly nám schváleny 2 projekty.

Z výzvy č. 56 nám byl schválen projekt Šablony ZŠ Třebíč Týnská, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1981.

Z těchto financí byly hrazeny následující aktivity:

  • jazykově poznávací pobyt pro 40 žáků v Londýně
  • jazykový kurz v zahraničí pro 2 učitele anglického jazyka
  • čtenářské dílny a nákup knih do školní knihovny
  • stínování výuky Aj ve Vídni – 1 učitel

Celková částka, kterou jsme získali, činí 836.428,- Kč.

Z výzvy č. 57 nám byl schválen projekt Šablony ZŠ Týnská Třebíč, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0374.

Z těchto prostředků byla financována:

  • obnova vybavení školní žákovské dílny
  • jazykový program DynEd  pro 100 žáků a 5 učitelů.

Celková částka získaná na tento projekt činí 486.132,- Kč.

Administrátor

17. 12. 2015 15:06

ORP Třebíč - síťování škol

Stránky projektu >>>

Třebíč

Projekt ORP TŘEBÍČ (Obec s rozšířenou působností)
Doba realizace projektu 1. 6. 2014 - 30. 6. 2015
Celková dotace projektu: 23 456 360,40 Kč

 

Investice do rozvoje vzdělávání

Administrátor

22. 9. 2015 20:20

EU peníze školám

Naše škola je zapojena do projektu EU peníze školám. Vypracováváme materiály pro tyto oblasti: přírodopis, dějepis, fyzika, zeměpis, český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, člověk a jeho svět, výchova k občanství, výchova ke zdraví, výtvarná výchova, člověk a práce.

O vypracované materiály si můžete požádat na adrese info@zstynska.cz.

Administrátor

22. 9. 2015 20:24

Ovoce a zelenina do škol

Administrátor

22. 9. 2015 20:25