Školní jídelna

Martina Svobodová - vedoucí ŠJ
tel. 568 827 753
svobodova.m@zstynska.cz

Administrátor

2. 9. 2022 14:41

Pokyny pro stravování ve školní jídelně

Ikona Pokyny pro stravování ve školní jídelně

Administrátor

4. 9. 2020 10:10

Přihláška ke stravování

Ikona Přihláška ke stravování

Administrátor

23. 6. 2020 12:22

Ceny obědů od 1. září 2021

Věková kategorie Cena oběda (1 oběd od 1. 1. 2020) Potravinová norma (cena surovin za 1 oběd) Poznámka Měsíční paušál (orientačně za 21 dní)
Žáci 7-10 let 28,- 28,- Dotovaný oběd 588 Kč
Žáci 11 – 14 let 30,- 30,- Dotovaný oběd 630 Kč
Žáci nad 15 let 32,- 32,- Dotovaný oběd 672 Kč
Zaměstnanci 24 + 8 FKSP 32,- Dotovaný oběd 504 Kč
Cizí strávníci 67,- 34,- Nedotovaný oběd

1 407 Kč

Finanční limity (cena oběda pro jednotlivé kategorie) jsou stanoveny na základě přílohy č. 2 vyhlášky o školním stravování č. 107/2005, takto:

 • Strávníci - žáci jsou zařazováni do věkových skupin (kategorií) na dobu školního roku podle věku, kterého v tom daném roce dosáhnou.
 • Školní rok trvá podle zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku.

Administrátor

19. 8. 2021 8:15

Provozní řád školní jídelny

1.
Zřizovatelem subjektu ZŠ Týnská je Městský úřad v Třebíči. Provoz ŠJ se řídí především Zákonem 49/2009, (tzv. Školským zákonem 561/2004), vyhláškou o školním stravování č. 107/2005, vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 602/2006 ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy.

2.
Školní stravování na ZŠ Týnská zabezpečuje výživu dětí školního a předškolního věku v době jejich pobytu ve škole, učitelů a ostatních pracovníků školského zařízení v době jejich pobytu ve škole. Umožňuje též stravování cizích strávníků se souhlasem příslušných orgánů státního dozoru a s ohledem na kapacitu a personální možnosti kuchyně, při úhradě plných provozních, mzdových nákladů a nákladů spojených s nákupem potravin a zisku.

Školní jídelna plní zejména tyto úkoly:

 • Dodržování zásad správné výživy a správných stravovacích návyků u dětí předškolního a školního věku
 • Dodržování správných výživových, spotřebních a technologických norem
 • Dbá o úroveň kultury stravování

3.
Metodicky ŠJ řídí středisko školního stravování zřízené při KU. V čele školní jídelny stojí vedoucí, která je přímo podřízena řediteli školy. Vedoucí ŠJ vykonává dle potřeby krátké porady s pracovníky. Předmětem jednání je kontrola plnění úkolů, koordinace práce, hygiena pracoviště a pracovníků, plnění racionalizačních a ekonomických opatření, dodržování výživových norem atd.

4.

Vedoucí ŠJ plní tyto úkoly:

 • Řídí a koordinuje činnost ŠJ se zaměřením na plnění všech stanovených úkolů
 • Dbá o odborný růst pracovníků v oblasti nových výživových poznatků
 • Vyjadřuje se k přijímání pracovníků, navrhuje osobní příplatky, odměny
 • Navrhuje plán dovolených, vyjadřuje se k žádostem o neplacené volno
 • Zajišťuje personální agendu
 • Spolupracuje s vedením školy
 • Organizuje a podporuje formy iniciativy pracovníků
 • Kontroluje opatření zajišťující ochranu a bezpečnost zdraví při práci a požární ochranu
 • Zodpovídá za přejímku zboží a jeho skladování, provádí objednávky zboží
 • Řeší stížnosti z řad strávníků
 • Zajišťuje zástupy za nepřítomné pracovníky
 • Odpovídá za objektivnost a správnost podkladů pro účetnictví
 • Kompletně zajišťuje pokladní službu
 • Provádí objednávky zboží
 • Zajišťuje a kontroluje rovnoměrné a účelné využití podřízeného personálu
 • Sleduje plnění svěřených pracovních úkolů
 • Dále dle pracovní náplně

Vedoucí kuchařka plní zejména tyto úkoly:

 • Podílí se na zavádění nových poznatků ve výživě dětí a mládeže do praxe
 • Sleduje stav přístrojového vybavení a jeho využití a dává podněty k jeho obnově
 • Zabezpečuje výrobu teplých jídel a jejich normování podle platných přepisů a směrnic
 • Dodržuje zásady hospodárnosti a poctivosti při práci
 • Řídí se pokyny vedoucí
 • Dále dle pracovní náplně.

Samostatná kuchařka plní zejména tyto úkoly:

 • Zabezpečuje výrobu a výdej teplých jídel a nápojů
 • Dodržuje normy a technologické postupy pro školní děti
 • Rozděluje porce dle věkových kategorií
 • Dodržuje zásady hospodárnosti a poctivosti při práci
 • Ovládá obsluhu kuchyňských strojů
 • Řídí se pokyny vedoucí ŠJ a vedoucí kuchařky
 • Dále dle platné pracovní náplně.

Pracovnice v obchodním provozu plní zejména tyto úkoly:

 • Pomáhá při přípravě pokrmů
 • Provádí pomocné a úklidové práce
 • Zodpovídá za čistotu a pořádek
 • Manipuluje se zbožím
 • Připravuje suroviny pro další zpracování
 • Ovládá obsluhu kuchyňských strojů
 • Dále dle pracovní náplně

Administrátor

10. 4. 2019 14:22