Aktuality

Aktualizované informace k zápisu do 1.tříd

Vážení rodiče, z důvodu mimořádných opatření vlády ČR se mění organizace zápisů do prvních tříd základních škol pro školní rok 2020/2021, které se měly uskutečnit ve dnech 3. - 4. dubna 2020. 1) termín registrace k zápisu pomocí online přihlášek zůstává do 31.03.2020. 2) vyplněnou a podepsanou žádost o zápis dítěte do 1. třídy, kterou vygeneroval systém při online přihlašování, doručí zákonný zástupce dítěte společně s kopií rodného listu dítěte do pátku 17.04.2020 jedním z následujících způsobů do vybrané základní školy: - poštou - nebo datovou schránkou či e-mailem s elektronickým podpisem (nelze akceptovat pouze prostý e-mail) - nebo v zalepené obálce vhodit do poštovní schránky u hlavního vchodu ZŠ Týnská 8 Uložte si REGISTRAČNÍ ČÍSLO V případě, že nebudete mít možnost si vytisknout vygenerovanou žádost o přijetí dítěte do 1. třídy, ozvěte se na tel.723 077 112, nebo napište na e-mail zapletalova@zstynska.cz.

29. 3. 2020 0:00

Narozeninový turnaj ve stolním tenisu

V lednu tohoto roku Dům dětí a mládeže oslavil páté výročí svého působení na nové adrese, a proto uspořádal dne 16. ledna Den otevřených dveří....

10. 2. 2020 12:02

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin pro školní rok 2019/20.

1. 2. 2020 0:00

Mikulášský turnaj v baseballu

Krásné 5.místo získali 29.listopadu naší malí baseballisté na turnaji ...

18. 12. 2019 12:32

Navýšení ceny obědů od 1. ledna 2020

Věková kategorie Cena oběda (1 oběd od 1. 1. 2020) Potravinová norma (cena surovin za 1 oběd) Poznámka Měsíční paušál (orientačně za 21 dní)
Žáci 7-10 let 24,- 24,- Dotovaný oběd 504 Kč
Žáci 11 – 14 let 26,- 26,- Dotovaný oběd 546 Kč
Žáci nad 15 let 28,- 28,- Dotovaný oběd 588 Kč
Zaměstnanci 28,- 28,- Dotovaný oběd 588 Kč
Cizí strávníci 63,- 30,- Nedotovaný oběd

1 218 Kč

Finanční limity (cena oběda pro jednotlivé kategorie) jsou stanoveny na základě přílohy č. 2 vyhlášky o školním stravování č. 107/2005, takto:

 • Strávníci - žáci jsou zařazováni do věkových skupin (kategorií) na dobu školního roku podle věku, kterého v tom daném roce dosáhnou.
 • Školní rok trvá podle zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku.

Administrátor

29. 1. 2020 16:03

Školní jídelna

Jídelna ZŠ Týnská

Informace k přihláškám a odhláškám obědů:

 • Odhlášky nebo přihlášky vždy den předem do 13 hodin. Na pozdější již nebude brán zřetel.
 • Oběd pro cizí strávníky mimo jídelnu a v první den nemoci se vydává od 11.00 do 11.30 hod. a pouze v případě, že nebyla možnost oběd odhlásit (např. první den nemoci). Jinak je oběd považován jako cizí a také se tak platí.
Obědy pro žáky naší školy: do 10 let 22,- Kč
  11 - 14 let 24,- Kč
  15 let a více 26,- Kč

Jana Klubalová - vedoucí ŠJ
tel. 568 827 753

klubalova@zstynska.cz

Administrátor

30. 8. 2016 11:25

Vnitřní řád školní jídelny

Zásady provozu

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce v budově školní jídelny a na internetových stránkách školy.

Provoz ŠJ

Pracovní doba:   06:00 – 14:30
Výdejní doba: obědy do jídlonosičů: 11:15 - 11:40
  výdej obědů:   11:45 - 14:00

 Odběr stravy

Výše stravného je určena předpisem vedoucí jídelny. Případná změna je oznámena předem ve školách a na viditelném místě v jídelně.

V souladu s prováděcí vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 jsou rozděleny věkové kategorie strávníků (do vyšší kategorie jsou žáci zařazeni, pokud v příslušném školním roce dosáhnou daného věku) a platby za oběd následovně:

I. Skupina  7 až 10 let   22,- Kč
II. Skupina 11 až 14 let 24,- Kč
III. Skupina  15 let a více 26,- Kč
IV. Skupina dospělí cizí strávníci    56,- Kč
V. Skupina zaměstnanci školy    26,- Kč + příspěvek zaměstnavatele

Ve školní jídelně se připravují obědy pro žáky a zaměstnance školy a také pro externí strávníky v rámci VHČ.

Žáci a zaměstnanci školy konzumují oběd v jídelně.

Obědy odebrané do jídlonosičů jsou určeny dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 137/2004 k přímé spotřebě. Nevyzvednutá strava propadá a neposkytuje se za ni žádná náhrada.

Oběd do jídlonosiče je vydán pouze první den nemoci, nebo pokud si strávník nestačil oběd odhlásit. V případě nepřítomnosti žáka ve škole je  POVINNOSTÍ  rodičů zajistit odhlášení stravy. Žák má nárok na oběd za cenu potravin pouze, je-li ve škole, nebo první den nemoci. Pokud je žák neodhlášen po dobu nepřítomnosti ve škole, může mu být naúčtována dle zákona  561/2005 Sb. a vyhlášky 107/2005 Sb. plná cena i za propadlé obědy.

Přihlášky a odhlášky obědů se přijímají den předem telefonicky do 13:00 hod. na telefonním čísle 568 827 753 (záznamník), nebo na e-mail: klubalova@zstynska.cz.

Oběd se vydá po přečtení platné karty nebo čipu. Karta na stravování platí neomezeně až do zničení nebo ztráty. Všichni strávníci, kromě hotově platících, jsou tedy neustále přihlášeni. Je proto nutné každou změnu nahlásit, a to především odhlášku oběda!

Vlastní výdej obědů

Strava se nevydává mimo školní jídelnu! (Výjimkou jsou obědy pro cizí strávníky). Strava se vydává ve školní jídelně v hodinách určených vedoucí školní jídelny a po dohodě s ředitelem školy tak, aby neutrpěla kvalita pokrmů, a aby nebyl narušen stravovací režim žáků a provoz školy, a to od 11:30 do 14:00 hodin.

Informace pro cizí strávníky – výdej obědů

Je realizován do jídlonosičů, které se vyzvedávají od 11:15 do 14:00 hodin v místnosti určené pro cizí strávníky v suterénu školy.

Platba stravného

Stravné se platí formou inkasa z bankovních účtů zpětně za uzavřený měsíc nebo hotovostní platbou předem, nejpozději však do 17. dne příslušného kalendářního měsíce. Při platbě inkasem je zapotřebí přinést svolení k inkasu příslušného peněžitého ústavu. Při vyplňování formuláře se nezadává variabilní symbol.

Způsob úhrady přes bankovní účet

Pro strávníky všech bank platí následující číslo účtu: 6617250277/0100

Přihlášení stravy

Strávník se musí ke stravování přihlásit osobně /nebo zákonný zástupce/ nejméně 24 hodin před započetím stravování a předložit řádně vyplněnou přihlášku ke stravování. V jídelně je zaveden doplatkový systém platby. To znamená, že po skončení účetního /měsíc/ provede administrativní pracovnice vyúčtování přihlášené a odhlášené stravy a dá pokyn k inkasu. Inkaso se provádí vždy 16. V následujícím měsíci. Pokud není inkaso provedeno z důvodů nedostatku finančních prostředků na účtu plátce, pošle vedoucí školní jídelny plátci 3x výzvu k zaplacení v hotovosti ve ŠJ, vždy v týdenním intervalu, pokud opětovně není úhrada provedena, předá škola dlužnou částku k právnímu vymáhání. Strávníci platící hotově si stravu přihlašují při placení dopředu, vždy tři dny před začátkem nového měsíce. Přeplatek za odhlášenou stravu placenou hotově je vyplácen buď hotově, nebo je o příslušnou částku poníže platba na další měsíc.

Strávníci platící převodem jsou automaticky přihlášeni po celou dobu studia na ZŠ. V září mají nahlášen oběd již první den zahájení školního roku!

Odhlášení stravy pro žáky školy

Je-li strava odhlášena do 13 hodin v předchozím dnu před započetím stravování, sníží se o částku za ni zaplacenou v příslušném zúčtovacím období. Za neodebranou, nebo včas neodhlášenou stravu se finanční ani věcná náhrada neposkytuje.

Jídelna si vyhrazuje právo vyloučit strávníka pro opakované porušování řádu ze stravování.

Dozory na jídelně

Dohled nad nezletilými žáky na jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitele školy.

Žáci mají za povinnost odnášet použité nádobí a uklidit po sobě nepořádek.

Žáci docházející do školní jídelny dodržují pravidla společenského chování.

Během výdeje obědů zajišťují mimořádný úklid jídelny provozní pracovníci. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka nebo rozbitý talíř apod.) upozorní dozor okamžitě pracovnici provozu školní jídelny, nebo přímo vedoucí školní jídelny.

Vlastní organizace provozu ve školní jídelně:

Strávníci školního věku:

 • V prostoru před jídelnou si strávník umyje ruce a pomalým krokem přejde jídelnu k příborníku, kde si vezme příbor a talíř na polévku
 • Přejde k vydávacímu okénku, kde se prokáže identifikační kartou, či čipem, přičemž dbá pokynů kuchařek a teprve potom si odebere oběd dle stravovací kategorie, ve které je zařazen.
 • Odejde ke stolu, kde je připravena polévka. Menší děti obslouží vychovatelka, nebo dozor, velké děti si polévku nalejí sami.
 • Po konzumaci obědu si strávník naleje pití, v množství dle své libosti z nerezových várnic, opatřených hygienickým kohoutkem.

Administrátor

10. 4. 2019 14:35

Provozní řád školní jídelny

1.
Zřizovatelem subjektu ZŠ Týnská je Městský úřad v Třebíči. Provoz ŠJ se řídí především Zákonem 49/2009, (tzv. Školským zákonem 561/2004), vyhláškou o školním stravování č. 107/2005, vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 602/2006 ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy.

2.
Školní stravování na ZŠ Týnská zabezpečuje výživu dětí školního a předškolního věku v době jejich pobytu ve škole, učitelů a ostatních pracovníků školského zařízení v době jejich pobytu ve škole. Umožňuje též stravování cizích strávníků se souhlasem příslušných orgánů státního dozoru a s ohledem na kapacitu a personální možnosti kuchyně, při úhradě plných provozních, mzdových nákladů a nákladů spojených s nákupem potravin a zisku.

Školní jídelna plní zejména tyto úkoly:

 • Dodržování zásad správné výživy a správných stravovacích návyků u dětí předškolního a školního věku
 • Dodržování správných výživových, spotřebních a technologických norem
 • Dbá o úroveň kultury stravování

3.
Metodicky ŠJ řídí středisko školního stravování zřízené při KU. V čele školní jídelny stojí vedoucí, která je přímo podřízena řediteli školy. Vedoucí ŠJ vykonává dle potřeby krátké porady s pracovníky. Předmětem jednání je kontrola plnění úkolů, koordinace práce, hygiena pracoviště a pracovníků, plnění racionalizačních a ekonomických opatření, dodržování výživových norem atd.

4.

Vedoucí ŠJ plní tyto úkoly:

 • Řídí a koordinuje činnost ŠJ se zaměřením na plnění všech stanovených úkolů
 • Dbá o odborný růst pracovníků v oblasti nových výživových poznatků
 • Vyjadřuje se k přijímání pracovníků, navrhuje osobní příplatky, odměny
 • Navrhuje plán dovolených, vyjadřuje se k žádostem o neplacené volno
 • Zajišťuje personální agendu
 • Spolupracuje s vedením školy
 • Organizuje a podporuje formy iniciativy pracovníků
 • Kontroluje opatření zajišťující ochranu a bezpečnost zdraví při práci a požární ochranu
 • Zodpovídá za přejímku zboží a jeho skladování, provádí objednávky zboží
 • Řeší stížnosti z řad strávníků
 • Zajišťuje zástupy za nepřítomné pracovníky
 • Odpovídá za objektivnost a správnost podkladů pro účetnictví
 • Kompletně zajišťuje pokladní službu
 • Provádí objednávky zboží
 • Zajišťuje a kontroluje rovnoměrné a účelné využití podřízeného personálu
 • Sleduje plnění svěřených pracovních úkolů
 • Dále dle pracovní náplně

Vedoucí kuchařka plní zejména tyto úkoly:

 • Podílí se na zavádění nových poznatků ve výživě dětí a mládeže do praxe
 • Sleduje stav přístrojového vybavení a jeho využití a dává podněty k jeho obnově
 • Zabezpečuje výrobu teplých jídel a jejich normování podle platných přepisů a směrnic
 • Dodržuje zásady hospodárnosti a poctivosti při práci
 • Řídí se pokyny vedoucí
 • Dále dle pracovní náplně.

Samostatná kuchařka plní zejména tyto úkoly:

 • Zabezpečuje výrobu a výdej teplých jídel a nápojů
 • Dodržuje normy a technologické postupy pro školní děti
 • Rozděluje porce dle věkových kategorií
 • Dodržuje zásady hospodárnosti a poctivosti při práci
 • Ovládá obsluhu kuchyňských strojů
 • Řídí se pokyny vedoucí ŠJ a vedoucí kuchařky
 • Dále dle platné pracovní náplně.

Pracovnice v obchodním provozu plní zejména tyto úkoly:

 • Pomáhá při přípravě pokrmů
 • Provádí pomocné a úklidové práce
 • Zodpovídá za čistotu a pořádek
 • Manipuluje se zbožím
 • Připravuje suroviny pro další zpracování
 • Ovládá obsluhu kuchyňských strojů
 • Dále dle pracovní náplně

Administrátor

10. 4. 2019 14:22