Výchovný poradce pro 2. stupeň

Mgr. Václava Nováková

Konzultační hodiny: středa 14:00 - 15:00, jinak dle domluvy

Administrátor

10. 10. 2019 15:27

Přijímací řízení 2019/2020

Přihlášky na střední školu

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky.

 

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY PRO 1.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

          Obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 2.prosince 2019

          Obory vzdělání bez talentové zkoušky : do 2.března 2020

TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

            Obory vzdělání bez talentové zkoušky: 1.datum-14.dubna 2020

                                                                       2.datum- 15.dubna 2020

                              Náhradní termín:       13. a 14. května 2020

Přihláška se podává na speciálním tiskopisu ( formuláři ), který obdržíte na základní škole u výchovné poradkyně.

Vyplněnou přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně, nebo ji zaslat poštou.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení ŠPZ.

V případě, že se uchazeč hlásí na obor Gymnázium se sportovní přípravou a zároveň na jiný maturitní obor, musí při vyplňování přihlášky dodržovat specifická pravidla.

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2020

Uchazeč o vzdělání v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělání až na dvě střední školy nebo dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. V případě, že podá dvě přihlášky, má možnost konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku na obor, jehož součástí je JPZ, koná zkoušku pouze jednou.

Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Jestliže se uchazeč nemůže v prvním či druhém termínu dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, omluví se řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jedna z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. umístění na různých soutěžích a olympiádách atp.

Kritéria pro přijetí si každá škola stanovuje individuálně.

Zákon pouze stanovuje, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí min. 60%.

VÝSLEDKY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Výsledky didaktických testů z prvního a druhého řádného termínu jednotné přijímací zkoušky jsou ředitelům škol zpřístupněny nejpozději 28.dubna 2020.

Ředitelé škol následně do dvou pracovních dnů od zpřístupnění výsledků zveřejní na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů.

O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. Zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel příslušné střední školy.

Administrátor

11. 10. 2019 12:10